Design a site like this with WordPress.com
Get started

Category: Õpikeskkonnad ja võrgustatud õ

 • Valikteema- Avatud haridus

  Viimase kodutööna lugesin ma avatud hariduse raames artiklit MOOC-ide olemusest ja avatud hariduse infrastruktuurist, millest rääkis oma artiklis David Wiley. Ja senini ei teadnud ma tegelikult, mida tähendas avatud haridus- kuni olin neelanud viimase rea leotud artiklist. Ma pean tunnistama, et see oli minu jaoks waaow effekt! Nii täpselt polnud keegi veel suutnud minu mõtteid…

 • Koostöiselt loodud õpikeskkonna ülevaade

  Probleemi tutvustus  Meie probleem tekkis seoses teise kursusega, kus rühmatööd oli võimalik siduda õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe kursusega.  Kursusel õppedisaini alused toodi välja probleemi, mida võiks lahendada.  Probleemiks on digipädevuste erinevus gümnaasiumi 10.kl õpilastel. Samuti, otsustasime koguda reaalseid andmeid, koostades Google forms küsitluse ühele Tallinna kooli 10.klassile, et näha milliseks nemad oma digipädevusi hindavad.  Lisa…

 • E-portfooliod õppimise toetajana

  Ilma lugemisse süvenemata tahaks öelda, et e-portfoolio on õppija poolt koostatud materjalide (tekst, vidoe, audio, objekt) süstematiseeritud kogu, millega õppija tõestab mingit saavutatud pädevust. Vähemalt sellisena defineerisin seda mina oma eelnevate õpingute käigus tõestamaks vastavust kutseõpetaja kutsestandardile. Tundub ju üsna loogiline ja arusaadav? Astudes aga sammu edasi ja lugedes Jill D.Jenson-i ja Paul Treuner-i artiklit…

 • Võrgustatud õpe

  Seekordseks kodutööks valisin artikli, mis mis avab tagamaid võrgustatud õppe mõiste ümber defineerimisel. Seda konkreetset teksi ajendas mind lugema just pealkirjas kajastatud konflikt- kui midagi tuntut on vaja ümber defineerida, siis miks? Üldiselt on levinud arusaam, et rääkides võrgustatud õppest mõeldakse esmapilgul selle all midagi mis on seotud internetiga või ühiluvusega üldsiselt. Ilmselt on see…

 • Personaalsed õpikeskkonnad

  Mis asjad on personaalsed õpikeskkonnad? Lugedes Väljataga ja Laanpere artiklit sellest, kuidas ennastjuhtiv õppija personaalne õpikeskkond seab väljakutseid õppedisainile, tabasin ennast mõttelt, et vahest on vähem parem ja ma ei ole kindel kas õppimise paradigma nii järsk muutus õppimisele tegelikult ka kasuks tuleb. Aga ma loodan kindlasti sellest ajapikku rohkem teada saada. Siiski, personaalsed õpikeskkonad…

 • Õpihaldussüsteemid vs järgmise põlvkonna digitaalsed õpikeskkonnad

  Õpihaldussüsteemid(Learning Management System ehk LMS i.k) on huvitav teema: ühest küljest on nad õppimist toetavad, kuid teisest küsljest võib tekkida oht, et nende rohkus, keerukus ja kasutajavaenulikus hakkavad õppimist takistama. Seepärast on oluline nende disainimisel silmas pidada kellele need esmajoones mõeldud on ja mis on nende eesmärk. Kindlasti peame endalt küsima, kas loodud süsteemid täidavad…

 • Ülevaade distantsõppe ajaloost

  Selleks, et edukalt vaadata tulevikku on oluline mõista kuidas mingi ala või tegevus läbi ajaloo arenenud on. Loetud artikkel andis minu meelest selles vallas väga hea ülevaate ning avas minu jaoks mitu erinevat tahku, mis aitavad edaspisi kujundada minu kui haridustehnoloogi erialaseid lähetaluseid. Mulle meeldis autori stiil ja tema otsesed, ilustama mõtted ja seosed sellest…

 • Õpileping

  Õpileping, kui selline on minu jaoks jällegi üks uus asi. Kuigi esmapilgul võib selle koostamine tunduda ,, huvitav,, leian siiski, et see aitab minul, kui õppijal ette kaardistada need viisid ja moodused kuidas õppeainest maksimum võtta. TEEMA Kuidas ja kus õppida ning õpetada? Tänasel hetkel on see vast üks tihedamini esitatud küsimusi iga pedagoogi ja…